Acord GDPR

Anexa

 

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

 DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (CONCURS ADMITERE 2024)

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date.

 

1. De ce colectăm informații despre dumneavoastră

Ȋn cazul concursului de admitere, Universitatea colectează și prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, adresă de e-mail personală, ș.a.m.d.) în următoarele scopuri:

 • înscrierea candidaţilor prin depunerea documentelor la sediile facultăţilor sau prin încărcarea documentelor folosind mijloace de comunicaţie electronice;
 • verificarea datelor din dosarele depuse;
 • accesarea pe baza consimţământului candidatului a datelor din Sistemului Informatic Integrat al Ȋnvăţământului din România (SIIIR);
 • organizarea examenele de admitere în vederea evaluării şi testării cunoștințelor și a competenţelor candidaţilor. Ȋn cazul în care examenul de admitere se desfășoară on-line, pentru a exista dovada susţinerii acestuia, întreagul examen este înregistrat audio-video.

Date precum cele referitoare la etnie, stare socială specială (orfan, provenit din grupuri dezavantajate sau din medii defavorizate ș.a.) precum și cele referitoare la situația medicală specială, vor fi completate și deci colectate strict de la candidații care doresc să beneficieze de anumite drepturi oferite prin lege. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri secundare decât cele statistice ori de raportare conform obligațiilor impuse de lege către Universitatea București.

Pentru înscrierea la unul din concursurile de admitere organizate de către Universitate este necesar să furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestora, ne pune în imposibilitatea de a vă înscrie la concurs. Totodată refuzul furnizării datelor va duce la neîndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs sau de susţinere a acestuia.

Ulterior examenului de admitere, datele candidaţilor pot fi utilizate pentru statistici si analize necesare pentru realizarea strategiei de promovare a ofertei educaționale a Universităţii din București, pentru îmbunătățirea procesului de admitere sau îmbunătăţirea și dezvoltarea de noi funcţionalităţi ale platformei utilizate pentru concursul de admitere.

 

2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea educației nr. 199 / 2023, modificată și republicată;
 • Ordinul ME 3.693/2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat ;
 • Regulamentul UE 679/2016- GDPR.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul, articolul 6(1)a: accesarea SIIIR;
 • este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, articolul 6(1)b: înregistrarea candidaţilor, verificarea dosarelor, susţinerea examenelor de admitere la sediul instituţiei sau on-line, înregistrarea concursurilor on-line;
 • obligaţii legale, articolul 6(1)c: îndeplinirea condițiilor legale referitoare la procedurile de înscriere/participare la concursuri și transmiterea datelor către autorităţi;
 • interes public, art 6(1)e: publicarea rezultatelor, statistici si analize privind oferta educaţională;
 • interese legitime urmărite de Universitate, articolul 6(1)f: analiza datelor în vederea îmbunătăţirii și dezvoltării de noi funcţionalităţi ale platformei utilizate pentru concursul de admitere.

 

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii către Ministerul Educației sau alte instituţii ale statului.

 

4. Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Vă asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.  Informatiile utilizate pentru statistici sunt anonimizate.

În ceea ce privește colaborările avute, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze un nivel ridicat de măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de aceasta identifica sau ar putea identifica o persoană.

 

5. Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității din București sau în locații din interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale Universităţii și a cele mai bune practici din acest domeniu.

 

6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, acces la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Conform Regulamentului 679/2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

În interpretarea lor, drepturile enumerate mai sus se vor corela cu paragraful de la pct.1  „Pentru înscrierea la unul din concursurile de admitere organizate de către Universitate este necesar să furnizaţi aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestora, ne pune în imposibilitatea de a vă înscrie la concurs. Totodată refuzul furnizării datelor va duce la neîndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs sau de susţinere a acestuia.”.

Mai multe informații pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră pot fi consultate la https://unibuc.ro/protectia-datelor/